Definities Beroepsvaardigheden

Definitielijst Beroepsvaardigheden

Logisch denken
Werkzaamheden, waarbij zich problemen voordoen die door logisch-methodische beredenering tot een oplossing dienen te worden gebracht.

Rekenvaardigheid
Werkzaamheden waarbij gerekend en gemeten moet worden.

Technisch inzicht
Werkzaamheden, waarbij zich problemen voordoen die betrekking hebben op het ontwerpen, verbeteren, vervaardigen en in stand houden van doelmatig gevormde materiële objecten, mechanismen en installaties.

Organisatorisch vermogen
Werkzaamheden, waarbij problemen moeten worden opgelost die betrekking hebben op het tot een doelmatig functionerend geheel ordenen van eigen of andermans arbeid en de daartoe dienende materiële middelen.

Verbaal
Werkzaamheden, waarbij zich problemen voordoen betreffende het mondeling of schriftelijk weergeven van gedachten en gevoelens in woorden, en het begrijpen van door anderen gebezigde bewoordingen.

Kunstzinnig
Werkzaamheden waarbij eisen worden gesteld aan de expressieve of esthetische vormgeving.

Contactueel
Werkzaamheden waarbij zich problemen voordoen betreffende de uit de functie voortvloeiende omgang met mensen.

Helpend
Werkzaamheden, waarbij zich problemen voordoen met betrekking tot de medische, sociale en psycholgisch-pedagogische zorg voor de medemens.

Overtuigingskracht
Werkzaamheden, waarbij zich problemen voordoen met betrekking tot het bevorderen van of bemiddelen bij zakelijke transacties of het winnen van anderen voor het ideële doel dat men voorstaat.

Persoonlijke presentatie
Werkzaamheden, waarbij eisen worden gesteld aan het uiterlijk, vooral aan kleding, verzorging (make-up), stem en uitspraak.

Handvaardigheid
Werkzaamheden, waarbij eisen worden gesteld aan het beheersen van de bewegingen van armen, handen en vingers.

Coordinatie vermogen
Werkzaamheden, waarbij eisen worden gesteld aan het onderling op elkaar afstemmen van gelijktijdige of onmiddellijk na elkaar volgende bewegingen van twee of meer ledematen onder controle van één of meer zintuigen.

Materiaalgevoel
Werkzaamheden, waarbij eisen worden gesteld met betrekking tot het aanvoelen van de toepassings- en behandelingsmogelijkheden bij het werken met materialen, gereedschappen en machines.

Vormgevend
Werkzaamheden, waarbij het gaat om de materiele realisering van objecten waarvan de vorm niet geheel is vastgesteld door het gebruikte gereedschap.

Ruimtelijk voorstellingsvermogen
Werkzaamheden, waarbij het er om gaat zich een voorstelling te maken van ruimtelijkheden bij welke het schatten van afmetingen en maatverhoudingen een rol speelt.

Geconcentreerde aandacht
Werkzaamheden, waarbij de gedachten op één object gericht moeten worden gehouden.

Open aandacht
Binnen een betrekkelijk grote arbeidsruimte open staan voor allerlei voor het directe werk van belang zijnde gebeurtenissen, waarvan niet tevoren is aan te geven wanneer deze plaatshebben en die min of meer gelijktijdig kunnen optreden.

Geheugen
Werkzaamheden waarbij eisen worden gesteld aan het onthouden van een aantal feitelijkheden.

Ordelijk
Werkzaamheden, waarbij ten behoeve van doelmatigheid en/of het voorkómen van ongevallen, eisen worden gesteld aan het overzichtelijk en systematisch opbergen van gereedschappen en materialen.Nauwkeurigheid
Werkzaamheden, waarbij het gaat om het zodanig benaderen van waarden, dat de resultaten slechts binnen zekere grenzen afwijken van hetgeen is voorgeschreven.

Zorgvuldigheid
Werkzaamheden, waarbij eisen worden gesteld aan de zorg voor levende wezens, voor de instandhouding en de behandeling van machines, gereedschappen en materialen, en voor de afwerking van producten.

Zelfstandigheid
Werkzaamheden, waarbij onder eigen verantwoordelijkheid beslissingen moeten worden genomen.

Omschakelingsvermogen
Werkzaamheden, waarbij in één functie diverse taken door elkaar lopen, waardoor telkens van de ene soort werk naar de andere soort werk moet worden overgeschakeld.