Definities Beroepsvaardigheden

Definitielijst Beroepsvaardigheden

Logisch denken 
Werkzaamheden, waarbij zich problemen voordoen die door logisch-methodische beredenering tot een oplossing dienen te worden gebracht. 

Rekenvaardigheid 
Werkzaamheden waarbij gerekend en gemeten moet worden. 

Technisch inzicht 
Werkzaamheden, waarbij zich problemen voordoen die betrekking hebben op het ontwerpen, verbeteren, vervaardigen en in stand houden van doelmatig gevormde materiële objecten, mechanismen en installaties. 

Organisatorisch vermogen 
Werkzaamheden, waarbij problemen moeten worden opgelost die betrekking hebben op het tot een doelmatig functionerend geheel ordenen van eigen of andermans arbeid en de daartoe dienende materiële middelen. 

Verbaal 
Werkzaamheden, waarbij zich problemen voordoen betreffende het mondeling of schriftelijk weergeven van gedachten en gevoelens in woorden, en het begrijpen van door anderen gebezigde bewoordingen. 

Kunstzinnig 
Werkzaamheden waarbij eisen worden gesteld aan de expressieve of esthetische vormgeving. 

Contactueel 
Werkzaamheden waarbij zich problemen voordoen betreffende de uit de functie voortvloeiende omgang met mensen. 

Helpend 
Werkzaamheden, waarbij zich problemen voordoen met betrekking tot de medische, sociale en psycholgisch-pedagogische zorg voor de medemens. 

Overtuigingskracht 
Werkzaamheden, waarbij zich problemen voordoen met betrekking tot het bevorderen van of bemiddelen bij zakelijke transacties of het winnen van anderen voor het ideële doel dat men voorstaat. 

Persoonlijke presentatie 
Werkzaamheden, waarbij eisen worden gesteld aan het uiterlijk, vooral aan kleding, verzorging (make-up), stem en uitspraak. 

Handvaardigheid 
Werkzaamheden, waarbij eisen worden gesteld aan het beheersen van de bewegingen van armen, handen en vingers. 

Coordinatie vermogen 
Werkzaamheden, waarbij eisen worden gesteld aan het onderling op elkaar afstemmen van gelijktijdige of onmiddellijk na elkaar volgende bewegingen van twee of meer ledematen onder controle van één of meer zintuigen. 

Materiaalgevoel 
Werkzaamheden, waarbij eisen worden gesteld met betrekking tot het aanvoelen van de toepassings- en behandelingsmogelijkheden bij het werken met materialen, gereedschappen en machines. 

Vormgevend 
Werkzaamheden, waarbij het gaat om de materiele realisering van objecten waarvan de vorm niet geheel is vastgesteld door het gebruikte gereedschap. 

Ruimtelijk voorstellingsvermogen 
Werkzaamheden, waarbij het er om gaat zich een voorstelling te maken van ruimtelijkheden bij welke het schatten van afmetingen en maatverhoudingen een rol speelt. 

Geconcentreerde aandacht 
Werkzaamheden, waarbij de gedachten op één object gericht moeten worden gehouden. 

Open aandacht 
Binnen een betrekkelijk grote arbeidsruimte open staan voor allerlei voor het directe werk van belang zijnde gebeurtenissen, waarvan niet tevoren is aan te geven wanneer deze plaatshebben en die min of meer gelijktijdig kunnen optreden. 

Geheugen 
Werkzaamheden waarbij eisen worden gesteld aan het onthouden van een aantal feitelijkheden. 

Ordelijk 
Werkzaamheden, waarbij ten behoeve van doelmatigheid en/of het voorkómen van ongevallen, eisen worden gesteld aan het overzichtelijk en systematisch opbergen van gereedschappen en materialen.Nauwkeurigheid 
Werkzaamheden, waarbij het gaat om het zodanig benaderen van waarden, dat de resultaten slechts binnen zekere grenzen afwijken van hetgeen is voorgeschreven. 

Zorgvuldigheid 
Werkzaamheden, waarbij eisen worden gesteld aan de zorg voor levende wezens, voor de instandhouding en de behandeling van machines, gereedschappen en materialen, en voor de afwerking van producten. 

Zelfstandigheid 
Werkzaamheden, waarbij onder eigen verantwoordelijkheid beslissingen moeten worden genomen. 

Omschakelingsvermogen 
Werkzaamheden, waarbij in één functie diverse taken door elkaar lopen, waardoor telkens van de ene soort werk naar de andere soort werk moet worden overgeschakeld.