fbpx

Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

Workcity BV respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 
 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.  

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): www.workcity.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Workcity BV, gevestigd te Haarlemmerstraatweg 79, 1165MK Halfweg, kvk-nummer: 76920356

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

Artikel 3 – De content van de website  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Workcity BV en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen. 

Welke gegevens houden we bij en waarom?

Welke persoonsgegevens we vastleggen en wat de reden hiervan is, hangt af van de situatie. Hieronder beschrijven we per situatie wat we vastleggen en waarom.

Allereerst kun je onze website bezoeken en via onze website eveneens de social media kanalen die wij gebruiken: FacebookInstagramYouTubeTwitter en LinkedIn. Via de doorverwijzing kom je op de pagina’s waarbij de 

a Bij het bezoek aan onze website

We verzamelen gegevens over de bezoekers van onze website, bijvoorbeeld hoeveel bezoekers er geweest zijn. We maken gebruik van de informatie van Google Analytics. We gebruiken deze gegevens voor de statistieken van onze website en om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Dit doen we vanuit het zakelijke belang om onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de bezoekers. Voor deze analyses plaatsen we cookies. In onze cookieverklaring kun je lezen welke cookies dit zijn.

b Bij het sturen van een bericht

Als je contact met ons opneemt via een formulier op de website, als je ons een bericht stuurt vanuit je account of een verzoek doet voor een training, leggen we je e-mailadres, voor- en achternaam vast. We gebruiken deze gegevens om je vragen te beantwoorden. Dit is voor ons van belang of is nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst.

Let op: Stuur nooit ongevraagd gevoelige persoonsgegevens mee, zoals je wachtwoord, identiteitsbewijs of medische gegevens.

c Bij het aanmelden en gebruik van WorkMatch

Op de website zijn een aantal buttons waarmee je naar het domein app.workcity.nl wordt geleid. Je kunt ook direct naar dit domein. Als je gebruik wilt maken van WorkMatch vragen wij je naam en e-mailadres. Hiermee kun je een persoonlijk dashboard openen.  Deze gegevens worden opgeslagen op een server die door Hosting4u.nl wordt beheerd. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst Zonder deze gegevens kunnen we geen dashboard openen. Op het persoonlijke dashboard worden rapporten opgeslagen die jezelf hebt aangemaakt. Workcity of een van haar partners kunnen deze niet zelf inzien. Voor betaalde diensten als abonnementen of betaalde vouchers zal een aparte overeenkomst worden opgesteld. Hiervoor zijn soms aanvullende gegevens noodzakelijk zoals Bedrijfsnaam, Kamer van Koophandel nummer en BTW nummer.

d Bij het gebruik van de recruitmentservices van WorkCity

Wij vinden het belangrijk om onze diensten zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen van onze gebruikers. Hiervoor hebben we de recruitmentservices ontwikkeld. Via het onderdeel Jobs (link naar jobs op de websitepagina workcity.nl)

Voor het solliciteren naar bepaalde vacatures bieden we de mogelijkheid een mail te sturen met functie gerelateerde informatie zoals: CV, Sollicitatiebrief en Portfolio. Deze worden opgeslagen in de cloud database Zoho Recruit. Workcity biedt ook de mogelijkheid je eigen gegevens te beheren en waar nodig aan te vullen of te verwijderen. Dit vindt plaats in het kandidatenportaal dat met een username en wachtwoord beveiligd is. Zie verder gebruik Zoho.

e Gebruik WordPress

Wij maken voor de website ook gebruik van WordPress. Hoe WordPress met haar privacybeleid omgaat willen we verwijzen naar het WordPress Privacybeleid.

f gebruik Zoho

Zoho Recruit maakt gebruik van bepaalde subverwerkers (zoals hieronder vermeld) bij het leveren van de diensten voor volgen van kandidaten. Een subverwerker is een externe gegevensverwerker die door Zoho Recruit is ingeschakeld, die toegang heeft tot of mogelijk servicegegevens verwerkt (die persoonsgegevens kunnen bevatten).

Wanneer u een cv importeert (.doc, .docx, .pdf, .rtf) of gebruik van de cv-uitpakker, of wanneer u een cv ontvangt via Postvak IN voor cv’s, wordt deze naar de Daxtra-parser verzonden. De parser verzendt vervolgens de geparseerde inhoud naar Zoho Recruit. Zoho Recruit vult de gegevens in op basis van de veldtoewijzingen en slaat de details van de geïmporteerde kandidaat op.

Wanneer u de functie Gegevensverrijking gebruikt om uw informatie over een kandidaat bij te werken, biedt People Data Labs ons de informatie die u nodig heeft. Deze gegevens worden vervolgens door Zoho Recruit toegewezen aan hun respectieve velden.

g. Overige

We gebruiken jouw contactgegevens om eventuele klachten en/of geschillen met jou te behandelen. Dit doen we om onze overeenkomst goed te kunnen uitvoeren.

Tot slot gebruiken wij je e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven of meer dan bijkomstige interesse in onze dienstverlening hebt getoond en we daar dus een commercieel belang bij hebben. Je kunt je hiervoor altijd afmelden via de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@workcity.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@workcity.nl.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies 

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.  
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. – Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt
 3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies: Geen overige cookies
 4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. 
 5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: beheerder AVG , info@workcity.nl.

Translate »